VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
516/TTg-KSTT 22/04/2021 Thủ tướng Chính phủ V/v thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
60/TB-VPCP 24/03/2021 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10 tháng 3 năm 2021
406/QĐ-TTg 22/03/2021 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
102/QĐ-TTg 21/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
414/QĐ-UBQGCPĐT 21/10/2020 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
339/TB-VPCP 22/09/2020 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020
6631/VPCP-KSTT 12/08/2020 Văn phòng Chính phủ V/v tổ chức phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1160/QĐ-TTg 31/07/2020 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
701/QĐ-TTg 26/05/2020 Thủ tướng Chính phủ Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1234567