Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương cách thức hợp pháp khác

(Chinhphu.vn) - Theo Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đang được Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương các cách thức hợp pháp khác.

Ảnh minh họa

Cũng theo Dự thảo, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành các bước thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 

Hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính là những giấy tờ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật ở dạng điện tử.

 

Tài khoản giao dịch điện tử là danh tính điện tử hợp pháp được xác thực điện tử để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

 

Cá nhân, tổ chức không phải khai, nộp lại những thông tin, hồ sơ đã cung cấp và được cơ quan hành chính nhà nước công nhận dưới dạng điện tử. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm phát sinh chi phí ngoài quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân.

 

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. Cụ thể, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn, thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

 Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử về thủ tục hành chính. Được tra cứu để xem, tải về toàn bộ hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính đã gửi đến Cổng dịch vụ công của bộ ngành, địa phương, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

 

 Được công nhận hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định và sử dụng chứng từ điện tử trong các giao dịch với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

 Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin đăng ký giao dịch điện tử một cách kịp thời, chính xác và quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử của mình với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo an toàn, bảo mật, đúng mục đích.

 

 Chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp, chính xác của thông tin hồ sơ kê khai khi gửi lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

 

Có trách nhiệm theo dõi, cập nhật, phản hồi các thông tin liên quan đến giao dịch điện tử với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện theo các hướng dẫn, thông báo của cơ quan gửi tới tổ chức, cá nhân.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng