Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết 36a

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể.


Sau gần một năm thực hiện, các nhiệm vụ chung của Nghị quyết 36a đã được các bộ, ngành, địa phương cơ bản hoàn thành. Các cơ quan đã phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác ứng dụng công nghệ thông tin; ban hành kế hoạch xây dựng cơ quan điện tử để thực hiện  Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử; công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và kết nối, liên thông phần mềm quản lý hồ sơ công việc của cơ quan mình với Văn phòng Chính phủ.

Việc ban hành Nghị quyết 36a đã có tác động tích cực về mặt nhận thức để các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông bước đầu thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ của Nghị quyết 36a với cách làm mới như: Kế thừa những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trước đây của các bộ, ngành, địa phương; tập hợp, sử dụng nguồn lực cán bộ công nghệ thông tin từ nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin khác nhau, cả các tập đoàn lớn của nhà nước (VNPT, Viettel); sử dụng hạ tầng kỹ thuật hiện có là Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước, không xây dựng hạ tầng mới, tạo điều kiện triển khai các ứng dụng trong thời gian ngắn hơn.

Đến nay, trong số nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a, có 31 nhiệm vụ được đánh giá là hoàn thành, đạt tỷ lệ 42%. Nhiều nhiệm vụ có thời hạn cụ thể đã qua nhưng chưa thực hiện xong.

Một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như đề xuất cơ chế tài chính phù hợp cho đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập các hệ thống thông tin nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử (hệ thống thông tin đất đai – xây dựng), hay việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (cấp phép qua mạng điện tử) để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mới chỉ bước đầu được triển khai, chưa có kết quả cụ thể.

Vẫn còn tình trạng các bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo kịp thời, nội dung chưa bám sát các nhiệm vụ được giao về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp các tháng cuối quý.

Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể; khẩn trương hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, gửi báo cáo đúng thời hạn, bám sát nội dung yêu cầu về tình hình triển khai Nghị quyết 36a tới Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp các tháng cuối quý.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa, đưa vào kế hoạch thực hiện thường xuyên các giải pháp nâng cao nhóm chỉ số về hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành trong quý I/2017 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của năm 2017; khẩn trương thiết lập và đưa Cổng dịch vụ công Quốc gia vào hoạt động.

 

Hoàng Diên

Các bài mới

Các bài đã đăng