Sẵn sàng triển khai gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền

(Chinhphu.vn) - Đến nay, 64 bộ, ngành, địa phương đã phát sinh gửi nhận văn bản điện tử 3 cấp chính quyền, trong đó có 1200 sở, ngành, quận, huyện đã kết nối, thường xuyên gửi nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông. Các đơn vị sử dụng phần mềm dùng chung đã sẵn sàng triển khai gửi, nhận 4 cấp chính quyền.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của VPCP tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, về xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, VPCP đã thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phục vụ việc định danh điện tử công dân; kết nối thử nghiệm thêm một số dịch vụ công trực tuyến về thuế, hải quan (Bộ Tài chính) và các địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh). Cuối tháng 11/2019, VPCP sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia vào đầu tháng 12/2019.

 

Về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, VPCP đã thực hiện khảo sát tại 6 Bộ (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải) để lựa chọn triển khai thử nghiệm các chế độ báo cáo. Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội.

 

Văn phòng Chính phủ đã trình và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục  hành chính trên môi trường điện tử, giao VPCP trình Chính phủ ban hành trong tháng 12/2019.

 

VPCP đang thực hiện thẩm tra hồ sơ trình Chính phủ của Bộ Công an về 2 Nghị định hướng dẫn triển khai Luật an ninh mạng và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng