Quản lý thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên

(Chinhphu.vn) - Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với hoạt động thuê dịch vụ CNTT sẵn có trên thị trường, thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Giá thuê dịch vụ (tính theo đơn giá của từng dịch vụ sử dụng hoặc đơn giá sản phẩm đầu ra của dịch vụ) được xác định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm thuê dịch vụ.

 

Trường hợp người có thẩm quyền quyết định thuê dịch vụ yêu cầu phải lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, việc lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện theo quy định tại Điều 53, 54, 55, 56, 57 Nghị định này.

 

Đối với hoạt động thuê dịch vụ CNTT không có sẵn trên thị trường (dịch vụ yêu cầu riêng), thực hiện theo quy định tại Điều 53, 54, 55, 56, 57, 58 Nghị định này.

 

Trường hợp dịch vụ CNTT chưa sẵn có trên thị trường, nếu cần thiết, cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để lựa chọn các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử nghiệm dịch vụ. Các tổ chức, cá nhân nói trên chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có). Sau khi thử nghiệm thành công, xác định được giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chi phí, cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ tiến hành các thủ tục thuê dịch vụ CNTT theo quy định.

 

Quy trình lập dự toán, phân bổ dự toán kinh phí thuê dịch vụ CNTT được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Việc lựa chọn nhà cung cấp trong hoạt động thuê dịch vụ CNTT thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Quyền sở hữu thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ CNTT thực hiện theo quy định Điều 48 của Nghị định này.

 

Cơ quan, đơn vị thuê dịch vụ CNTT xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện thuê dịch vụ CNTT tập trung trong phạm vi của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đối với các dịch vụ CNTT có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều đơn vị trực thuộc cùng có nhu cầu sử dụng. Việc thuê dịch vụ CNTT tập trung thực hiện theo quy định thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước. và các quy định  của pháp luật có liên quan.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng