Kết quả giải quyết TTHC dạng điện tử có giá trị như kết quả giải quyết TTHC bằng giấy

(Chinhphu.vn) - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính dạng điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý tương đương kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy.

Ảnh minh họa

Đây là nội dung tại Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cũng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Dự thảo nêu rõ, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hình thức đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, đồng thời cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính dạng điện tử cho cá nhân, tổ chức.

Để thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân phải có danh tính điện tử hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp và công cụ xác thực điện tử ở mức độ an toàn theo yêu cầu để xác thực khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tổ chức, cá nhân sử dụng định danh điện tử đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

Tổ chức, cá nhân sau khi đăng nhập và xác thực thành công bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia thì được truy cập vào các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh mà không cần thực hiện đăng nhập vào các Cổng này.

Tổ chức, cá nhân có tài khoản để thực hiện các giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, tổ chức được cung cấp một kho lưu trữ thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng nhập thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính, các thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết thành công được ghi nhận lại trên Cổng dịch vụ công quốc gia để hỗ trợ tự động trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tương tự hoặc liên quan trong những lần tiếp theo.

 Chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

Nghị định cũng quy định việc chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực thực hiện thủ tục hành chính. Cụ thể, với thủ tục hành chính có yêu cầu mẫu đơn, tờ khai, tổ chức, cá nhân khai mẫu đơn, tờ khai điện tử được định dạng sẵn trên hệ thống. Các thông tin sau khi được ghi nhận nếu được tổ chức, cá nhân đồng ý sẽ được hệ thống lưu giữ và đề xuất điền tự động các nội dung này trong các lần làm thủ tục hành chính sau đó.

 Đối với các giấy tờ, tài liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân có bản điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã được lưu trữ tại kho lưu trữ điện tử, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng tải hoặc dẫn nguồn tài liệu đó.

 Đối với giấy tờ, tài liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân không có bản điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp và chưa được hệ thống ghi nhận, tổ chức, cá nhân cung cấp giấy tờ dưới dạng điện tử phù hợp.

 Đối với những thông tin, dữ liệu cần thiết liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính mà không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, tổ chức, cá nhân cung cấp theo định dạng điện tử phù hợp.

Sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính và gửi cơ quan có thẩm quyền trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hệ thống phản hồi ghi nhận cho cá nhân, tổ chức về việc nộp hồ sơ và thông tin về thời điểm chính thức tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thời hạn việc bổ sung hồ sơ.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng