Hướng dẫn kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ cung cấp tài liệu hướng dẫn kết nối tới nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn/noidung/vanban/Pages/box-van-ban-dieu-hanh.aspx.

                                                                                           

 

Thực hiện nhiệm vu được Chính phủ giao về việc phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019); triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ cung cấp tài liệu hướng dẫn kết nối tới nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn/noidung/vanban/Pages/box-van-ban-dieu-hanh.aspx.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng