Hoàn thiện Hệ thống e-Cabinet

(Chinhphu.vn) - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị liên quan làm việc với Tập đoàn Viettel để xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai, hoàn thiện Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), các hệ thống thông tin phục vụ Văn phòng Chính phủ điện tử  từ nay đến hết năm 2019.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP yêu cầu hoàn thiện Hệ thống e-Cabinet, các hệ thống thông tin phục vụ VPCP điện tử  từ nay đến hết năm 2019

 

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ ngày 17/9/2019.

 

Thông báo nêu rõ, thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa tinh thần khẩn trương, hành động quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm  VPCP Mai Tiến Dũng yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, hoàn thành từ nay đến hết năm 2019.

 

Cụ thể, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm thành lập Tổ chuyên gia tư vấn của Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử, hoàn thành trước ngày 1/10/2019.

 

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống e-Cabinet và nâng cấp phần mềm theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (phối hợp với Vụ Tổng hợp); nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ (phối hợp với Vụ Hành chính); xây dựng kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục, đơn vị được giao chủ trì triển khai hệ thống thông tin liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

 

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ và Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ để phù hợp với việc điều chỉnh nhân sự, phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị có liên quan, hoàn thành trước ngày 25/9/2019; chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng phần mềm Quản lý nhân sự của Văn phòng Chính phủ (bao gồm việc số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động).

 

 Vụ Hành chính phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Tập đoàn Viettel trong việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ. Vụ Quan hệ quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai hạng mục xây dựng phần mềm theo dõi việc ký kết văn kiện với nước ngoài. Cục Quản trị chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống phần mềm quản trị.

 

 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ: Nâng cấp Hệ thống máy tính ảo zero client, hệ thống sao lưu, backup dữ liệu, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ; nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ; thuê dịch vụ kênh truyền dữ liệu phục vụ công tác; thuê dịch vụ truyền dẫn, hosting các hệ thống của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; mua sắm thiết bị mở rộng hệ thống lưu trữ phục vụ sản xuất các sản phẩm đa phương tiện cho Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

 

 Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ triển khai; chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống Cổng thông tin nội bộ của VPCP.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng