VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
384/QĐ-VPCP 10/05/2019 Văn phòng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các nhóm, thành viên, chuyên gia của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
2887/VPCP-KSTT 09/04/2019 Văn phòng Chính phủ V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
17/NQ-CP 07/03/2019 Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
12504/BC-VPCP 25/12/2018 Văn phòng Chính phủ Tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018
10425/VPCP-KSTT 25/10/2018 Văn phòng Chính phủ V/v xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025
379/TB-VPCP 27/09/2018 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1204/QĐ-TTg 19/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1124/QĐ-TTg 08/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
336/QĐ-UBQGCPĐT 28/08/2018 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1234