VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
701/QĐ-TTg 26/05/2020 Thủ tướng Chính phủ Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
139/TB-VPCP 03/04/2020 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020
194/QĐ-UBQGCPĐT 23/03/2020 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
993/BC-VPCP 10/02/2020 Văn phòng Chính phủ Một số kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai thực hiện trong năm 2019
11757/VPCP-KSTT 26/12/2019 Văn phòng Chính phủ V/v phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0
1737/QĐ-TTg 03/12/2019 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
9321/VPCP-KSTT 11/10/2019 Văn phòng Chính phủ V/v rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam
338/TB-VPCP 24/09/2019 Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
8363/VPCP-KSTT 17/09/2019 Văn phòng Chính phủ V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
123456