VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
338/TB-VPCP 24/09/2019 Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
8363/VPCP-KSTT 17/09/2019 Văn phòng Chính phủ V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
1201/QĐ-TTg 16/09/2019 Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
320/TB-VPCP 09/09/2019 Văn phòng Chính phủ Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông
626/QĐ-VPCP 01/08/2019 Văn phòng Chính phủ Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia
125/QĐ-UBQGCPĐT 23/07/2019 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019
384/QĐ-VPCP 10/05/2019 Văn phòng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các nhóm, thành viên, chuyên gia của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
2887/VPCP-KSTT 09/04/2019 Văn phòng Chính phủ V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
17/NQ-CP 07/03/2019 Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
12345