VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
11503/VPCP-TTĐT 30/10/2017 Văn phòng Chính phủ V/v hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản
11161/VPCP-HC 19/10/2017 Văn phòng Chính phủ Về việc gửi file điện tử của các hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
5254/VPCP-TTĐT 28/06/2016 Văn phòng Chính phủ V/v đôn đốc phối hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
9472/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9472/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9471/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9471/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9474/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9474/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9473/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9473/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9098/VPCP-TTĐT 04/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9098/VPCP-TTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
123