VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
03/2014/TT-BTTTT 28/04/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
06/2013/TT-BTTTT 03/07/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
02/2011/TT-BTTTT 01/04/2011 Chính phủ Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư,bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
28/2010/TT-BTTTT 13/12/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
48/2009/QĐ-TTg 31/03/2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
12